Organizacja egzaminów

Organizacja egzaminów w edukacji domowej
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku

 1. Do 30 września w porozumieniu z rodzicem ustala się terminarz egzaminów.
 2. Terminarz egzaminów jest publikowany na stronie internetowej szkoły do 15 października.
 3. Uczeń otrzymuje zestaw zagadnień do egzaminu zgodny z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów do 15 października.
 4. Uczeń ma prawo do konsultacji z nauczycielem drogą elektroniczną, za zgodą nauczyciela.
 5. Egzamin odbywa się raz w roku i składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Część pisemna trwa 60 minut, formę ustala nauczyciel danego przedmiotu. Część ustna odbywa się w formie rozmowy i trwa minimum 20 minut.
 6. Egzamin z informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 7. Uczeń podczas egzaminu może dodatkowo wykazać się własnymi osiągnięciami z danego przedmiotu bądź innymi przygotowanymi przez siebie pracami (np. projekt, prezentacja, itp.).
 8. Egzamin odbywa się w szkole. Przeprowadza go dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku – jako przewodniczący komisji i nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.
 9. Egzaminy przeprowadzane dla ucznia nie obejmują obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi zdającemu egzamin nie ustala się oceny z zachowania. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.
 10. Uczeń objęty edukacją domową nie przystępuje do klasyfikacji śródrocznej. Obowiązują go tylko roczne egzaminy klasyfikacyjne lub na pisemną prośbę rodziców semestralne.
 11. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela danego przedmiotu
  i w zgodzie z wewnątrzszkolnym ocenianiem.
 12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/opiekunowie prawni ucznia.
 13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3) termin egzaminu,

4) imię i nazwisko ucznia,

5) zadania egzaminacyjne,

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Protokół z egzaminu podpisują dwie osoby – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku jako przewodniczący oraz nauczyciel lub nauczyciele przedmiotowi.
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach
  i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych.
 3. Ustalona ocena klasyfikacyjna zatwierdzona na egzaminie odnotowana jest na świadectwie
  i w arkuszu ocen ucznia.

 Protokół

 Terminarz egzaminów klasyfikacyjnych