Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku

Zarządzenie nr 32/2020/2021 z dnia 24.08.2021 r. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku
w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 w trakcie prowadzonych zajęć
w Zespole szkolno – Przedszkolnym w Tolkmicku

Na podstawie:
• Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374),
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm. oraz z 2020 r. poz. 3 1337ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa mającą na celu zapobieganie
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku w trakcie prowadzonych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tolkmicku zajęć, stanowiącą załącznik 1 do zarządzenia.
2. Wprowadza się procedurę postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19, stanowiącą załącznik 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r.

 

Anetta Gulbertowicz

dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku

 Załącznik 1

 Załącznik 2

Dodaj komentarz