Zdalne nauczanie

Informacja o realizacji zadań z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość
przez
Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika
w Tolkmicku
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania

INFORMACJA O SPOSOBIE I TRYBIE REALIZACJI ZADAŃ
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA

W  Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Tolkmicku  funkcjonuje plan lekcji, który nie jest rozkładem zajęć w rozumieniu dotychczas obowiązującego planu lekcji i tym samym nie odpowiada godzinom lekcyjnym. Jest tylko rekomendacją do intensywności w zakresie komunikacji
z uczniami.

Plan pracy ma na celu realizację zadań, uwzględniając równomierne obciążenie uczniów
w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów cyfrowych i bez oraz ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku  przesłali dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tolkmicku tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania
w poszczególnych oddziałach w czasie ograniczonego funkcjonowania  szkoły.

Kl. 1-3  Nauczyciele  edukacji wczesnoszkolnej realizują zadania szkoły z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, według własnego harmonogramu po wcześniejszym omówieniu i uzgodnieniu z rodzicami.
Nauczyciele przedmiotów w klasach I – III realizują także zadania wynikające z realizacji treści podstawy programowej poszczególnych przedmiotów w uzgodnieniu z wychowawcą danej klasy.

Kl. 4-8 Od 25 III 2020 r., w okresie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły, obowiązuje plan dotychczas znany uczniom, ale realizujący zadania  Szkoły Podstawowej w Tolkmicku
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. Plan nie należy traktować jako harmonogramu obowiązującego sprzed 11 marca br., jest jedynie rozkładem zajęć w rozumieniu planu lekcji i tym samym nie odpowiada godzinom lekcyjnym. Jest  rekomendacją do intensywności w zakresie komunikacji z uczniami oraz uporządkowaniem zajęć
w poszczególne dni tygodnia. Uczniowie rozwiązują zadania o porze dla nich dogodnej, a następnie przesyłają nauczycielom, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, wyniki odrobionych prac.

ZASADY ZALICZANIA DO WYMIARU GODZIN POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  w Tolkmicku  wypełniają „Arkusz monitorowania realizacji treści podstawy programowej realizowanych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia”. Na jej podstawie będzie liczony czas pracy zaliczany do wymiaru godzin poszczególnych zajęć.

SPOSOBY DOKUMENTOWANIA PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TOLKMICKU

Nauczyciele dokumentują prowadzone zajęcia w wybranych przez siebie formach, a są nimi m.in.:

 • sprawozdania z realizacji zadań
 • raporty z narzędzi multimedialnych
 • testy i quizy dla uczniów
 • informacje zwrotne od uczniów i rodziców
 • karty pracy
 • zdjęcia wykonanych zadań
 • wysłane wiadomości do uczniów i rodziców
 • konspekty z zajęć
 • linki do umieszczonych materiałów w sieci: szkolna strona internetowa, dziennik elektroniczny
 • zapisywanie w e-dzienniku tematów zajęć
 • zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń z wykonanymi przez ucznia zadaniami
 • teczki uczniów ze zgromadzonymi pracami
 • foldery do przechowywania prac nadsyłanych przez uczniów i rodziców (dokumenty, zdjęcia prac)
  · wirtualne grupy utworzone na komunikatorach społecznościowych
 • pliki z pracami uczniów gromadzone przez nauczycieli
 • nagrania (materiały wideo)
 • inne materiały edukacyjne.

INFORMACJA O SPOSOBIE MONITOROWANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW, O SPOSOBIE WERYFIKACJI WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW  ORAZ O SPOSOBIE INFORMOWANIA RODZICÓW O POSTĘPACH DZIECI

Nauczyciele monitorują i weryfikują postępy uczniów w przyswajaniu wiedzy i nabywaniu umiejętności m.in. poprzez:

 • wykorzystanie platform edukacyjnych (testy, quizy itp…)
 • sprawdzanie i ocenianie wytworów uczniów przesyłanych poprzez komunikatory i pocztę elektroniczną (zdjęcia wykonanych zadań, karty pracy, referaty, prezentacje)
 • bezpośrednią rozmowę na video czatach i za pomocą komunikatorów tekstowych.

W SP Tolkmicko nauczyciele informują rodziców o postępach uczniów w przyswajaniu wiedzy
i nabywaniu umiejętności wykorzystując m.in.:

 • komunikator w dzienniku elektronicznym,
 • pocztę elektroniczną (e-mail),
 • bezpośredni kontakt za pomocą telefonu.