• KONKURS NA FILM PROPAGUJĄCY POSTAĆ I OSIĄGNIĘCIA MIKOŁAJA KOPERNIKA

    •             Lubisz nagrywać filmy? Galeria wideo w Twoim smartfonie pęka w szwach? – zatem ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! Konkurs skierowany jest do uczniów z klas IV – VIII szkoły podstawowej. Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane na stronie naszej szkoły. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdziecie w poniższym regulaminie.


     KONKURS NA FILM PROPAGUJĄCY POSTAĆ I OSIĄGNIĘCIA MIKOŁAJA KOPERNIKA

      

      

     REGULAMIN KONKURSU

      

     CEL KONKURSU

     Celem konkursu jest pogłębianie wiedzy na temat życia i działalności Mikołaja Kopernika, a także promowanie nauki oraz rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów, stymulowanie kreatywności i logicznego myślenia, propagowanie multimedialnych technologii w praktycznym zastosowaniu, dostarczenie uczniom satysfakcji z sukcesu.

     Informacje z przebiegu konkursu: regulamin, wyniki, komunikaty będą publikowane na stronie internetowej szkoły – https://www.sptolkmicko.szkola.pl/

      

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „ Film propagujący postać i osiągnięcia Mikołaja Kopernika” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

     2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Zespół Szkolno – Przedszkolny , Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku.

     3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej.

     4. Każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu.

      

     PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

     1. Zadanie konkursowe polega na przygotowanie filmu w dowolnej konwencji (np. fabularny, animowany, poklatkowy itd.).

     2. Film należy dostarczyć na nośniku USB do p. Urszuli Staszewskiej (USB będzie zwrócone uczestnikowi po przegraniu filmu).

     3. Konkurs rozpoczyna się dnia 20.01.2023 r. i kończy się w dniu 10.02.2023 r.

     4. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

     5. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Konkursu jury.

     6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego 2023 roku na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus (ogłoszenia).  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na najbliższym apelu po ogłoszeniu wyników.

     7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dostarczenia do organizatora (osobiście) zgody rodziców na udział w konkursie oraz publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (druk należy odebrać od organizatorów konkursu).

     Uzupełnioną i podpisaną zgodę należy dostarczyć do p. Urszuli Staszewskiej do dnia 10.01.2023 r.

     8. Najlepsze prace biorące udział w Konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

      

     UCZESTNICTWO W KONKURSIE

     1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest przygotowanie filmu w dowolnej konwencji (np. fabularny, animowany, poklatkowy itd.). Wszystkie materiały wykorzystane w projekcie (fotografie, rysunki, dźwięki) powinny pochodzić             z własnych zbiorów, biblioteki dostępnej w programie/aplikacji  lub muszą być wykonane własnoręcznie w obrębie programu lub w dowolnym programie. Należy wykorzystane materiały dołączyć w formie elektronicznej do zgłoszonej pracy. W przypadku materiałów pobranych                z Internetu muszą być one udostępnione na podstawie licencji do ponownego wykorzystania, do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych oraz do ponownego wykorzystania w celach niekomercyjnych z możliwością modyfikacji. W tym wypadku do pracy należy dołączyć plik ze spisem takich materiałów wraz z podaniem źródła.

     2. Elektroniczne zgłoszenie udziału  (wiadomość, dziennik elektroniczny Librus) w Konkursie powinno zawierać informacje:

     - imię i nazwisko ucznia, klasę.

     Zgłoszenie należy dokonać poprzez wiadomość na Librusie (do p. Urszuli Staszewskiej) do dnia 06.02.2023 r.

      

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Przystępując do konkursu opiekun prawny uczestnika Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu przeprowadzenia konkursu.

     2. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

     3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

     4. Szczegółowych informacji udzielają: p.Urszula Staszewska i p.Justyna Franciuk