• Kartka urodzinowa dla Kopernika - Konkurs plastyczny dla klas IV-V

    • REGULAMIN KONKURSU

     CEL KONKURSU

     Celem konkursu jest wspólna celebracja obchodów urodzin Mikołaja Kopernika, rozwój talentów artystycznych oraz pobudzenie wyobraźni twórczej.

     Informacje z przebiegu konkursu: regulamin, wyniki, komunikaty będą publikowane na stronie internetowej szkoły – https://www.sptolkmicko.szkola.pl/ oraz w dzienniku elektronicznym Librus (ogłoszenia).

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Kartka urodzinowa dla Kopernika” i zwany jest w dalszej części regulaminu „Konkursem”.

     2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Zespół Szkolno – Przedszkolny , Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Tolkmicku.

     3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie klas IV – V szkoły podstawowej.

     5. Każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu.

     PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA KONKURSU

     1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu kartki urodzinowej dla Mikołaja Kopernika z okazji jego 550 urodzin.

     2. Technika wykonywania prac jest dowolna, format – dowolny.

     3. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla kartki urodzinowej:  kompozycję graficzną oraz życzenia urodzinowe.

     3. Każda praca (kartka) zgłoszona w konkursie musi być wykonana własnoręcznie.

     4. Kartka urodzinowa musi być tworzona indywidualnie.

      

     5. Ocenie podlegać będą: pomysłowość, staranność wykonania i atrakcyjność oraz estetyka pracy.

      

     6. Do kartki należy dołączyć na osobnej karteczce metryczkę: imię i nazwisko ucznia, klasa.

     7. Konkurs rozpoczyna się dnia 07.11.2022 r. i kończy się w dniu 30.11.2022 r.

     8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.

     9. Oceny prac dokona powołane przez Organizatora Konkursu jury.

     10. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 5 grudnia 2022 roku na stronie internetowej szkoły oraz           w dzienniku elektronicznym Librus (ogłoszenia).  Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na najbliższym apelu po ogłoszeniu wyników.

     11. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do dostarczenia do organizatora (osobiście) zgody rodziców na udział w konkursie oraz publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych (druk należy odebrać od organizatorów konkursu).

     Uzupełnioną i podpisaną zgodę należy dostarczyć do p. Urszuli Staszewskiej do dnia 14.11.2022 r.

     12. Najlepsze prace biorące udział w Konkursie zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

      

     UCZESTNICTWO W KONKURSIE

     1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:

     - stworzenie własnej kartki urodzinowej ,,Kartka urodzinowa dla Kopernika”.

     2. Elektroniczne zgłoszenie przez Rodzica udziału  dziecka w Konkursie (wiadomość, dziennik elektroniczny Librus) powinno zawierać informacje:

     - imię i nazwisko ucznia, klasę.

     Zgłoszenie należy dokonać poprzez wiadomość na Librusie (do p. Urszuli Staszewskiej) do dnia 14.11.2022 r.

      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Przystępując do konkursu opiekun prawny uczestnika Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu przeprowadzenia konkursu.

     2. Decyzja jury jest ostateczna i nie ma od niej odwołania.

     3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

     4. Szczegółowych informacji udzielają: p.Urszula Staszewska i p.Justyna Franciuk