• REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

   w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tolkmicku

    

   Podstawa prawna

   Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

   1.      Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)

   2.      Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. 2013, poz. 512).

    

   Warunki ubiegania się o kartę rowerową

    

   1.       Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy nie później niż w dniu egzaminu ukończyli 10 lat.

   2.       Uczeń powinien w wyznaczonym terminie, najpóźniej na dwa dni przed egzaminem złożyć wypełniony czytelnie Arkusz zaliczeń ucznia wraz z aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

   3.       W przypadku braku podpisu rodziców/prawnych opiekunów  lub wychowawcy, uczeń nie może ubiegać się o uzyskanie karty rowerowej.

   4.       Uczeń przystępuje do sprawdzenia umiejętności teoretycznych w wyznaczonym terminie.

   5.       Uczniowie składają egzamin w formie testowej (część teoretyczna) oraz praktycznej.

   6.       Test (część teoretyczna) przeprowadzony jest w formie testu jednokrotnego wyboru. Zawiera pytania o następującej tematyce:

   · znaki i sygnały drogowe,

   · manewry na drodze,

   · typowe sytuacje drogowe.

   · pierwsza pomoc ofiarom wypadków.

   7.       Test sprawdzający wiadomości teoretyczne składa się z 20 pytań, aby go zdać należy udzielić minimum 16 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu 30 minut.

   8.       W przypadku niezaliczenia lub nieprzystąpienia do sprawdzianu w pierwszym terminie, uczeń może przystąpić do jednego sprawdzianu poprawkowego w drugim terminie. Termin ustala nauczyciel techniki w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły i ogłasza go na minimum 7 dni przed egzaminem.

   9.      Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

   10.   Po zaliczeniu testu teoretycznego uczeń przystępuje do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze w wyznaczonym terminie. Uczniowie są zobowiązani dostarczyć do szkoły na czas egzaminu rower, którym będą sprawdzane umiejętności jazdy rowerem.

   11.   Test praktyczny (część praktyczna) polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

   · pozycja kierującego na pojeździe,

   · upewnienie się o możliwości jazdy,

    · płynne ruszanie z miejsca,

   · upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

   · płynna jazda po prostej i „ósemce”, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami,

   · hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

   12.  Egzamin praktyczny musi się odbywać na rowerze posiadającym obowiązkowe wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.

   13.   Egzamin oceniać będzie komisja, w skład której wchodzą członkowie, którzy posiadają uprawnienia do przeprowadzania egzaminu na kartę rowerową wydaną przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

   14.   Za pozytywnie zdany egzamin na kartę rowerową uważa się udzielenie przez ucznia 80 % poprawnych odpowiedzi w teście i zdany test praktyczny.

    

   Uzyskanie karty rowerowej wymaga postępowania zgodnie z poniższą procedurą:

   1.       Uczeń powinien pobrać od nauczyciela zajęć technicznych arkusz zaliczeń ucznia (Arkusz MEN – VI/28)

   2.        Wypełnić czytelnie swoje dane osobowe.

   3.        Uzyskać wpis (zgodę) rodziców /  prawnych opiekunów

   4.        Uzyskać wpis (zgodę) nauczyciela wychowawcy.

   5.        Zgłosić się do nauczyciela techniki w wyznaczonym terminie z wypełnionym Arkuszem zaliczeń ucznia oraz aktualnym zdjęciem legitymacyjnym.

   6.        Uczestniczyć w teoretycznych zajęciach szkoleniowych przygotowujących do zaliczeń.

   7.        Przystąpić do sprawdzianu teoretycznego.

   8.        Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianu teoretycznego, przystąpić do sprawdzianu praktycznego z jazdy na rowerze na placu manewrowym.

   9.        Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową wg  aktualnego wzoru.